PRIVACY VERKLARING VAN STADSSCHOUWBURG NIJMEGEN EN CONCERTGEBOUW DE VEREENIGING

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. Daarom wijzen wij u hierbij direct op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets aan te schaffen. Dit kunt u doen door tickets aan te (laten) schaffen aan de ticket & informatie balie. Ook bieden wij de mogelijkheid om via de website een ticket te kopen met een zeer beperkte opgave van persoonlijke gegevens.


Als we in ons verdere contact met u gebruik maken van uw persoonsgegevens, gaan we daarmee zorgvuldig om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. U kunt daarbij denken aan de volgende producten/diensten:

 • voorstelling
 • nieuwsbrief
 • les- cursusactiviteiten
 • klantaccount
 • donateurschap
 • website
 • producten verkoop
 • diner reservering
 • huur ruimte

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt denken aan NAW-gegevens, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en IP-adres. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn uw rechten?).

Voor welk doel verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. om met u een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. verkoop kaartje voor een voorstelling);
 2. de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijv. service-mails m.b.t. tot de voorstelling);
 3. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 4. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 5. om u te informeren over onze (andere) producten of diensten (bijv. onze algemene nieuwsbrief) en deze informatie zo goed mogelijk op uw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen (bijv. gerichte aanbiedingen per e-mail);
 6. u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technieken). Ook plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen buiten onze website. Daarnaast worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Wij verwijzen voor meer informatie over het gebruik van cookies naar ons cookiebeleid (zie hierna);
 7. marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden;
 8. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 9. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

Op welke rechtsgrond worden de gegevens verwerkt?

 • de door u gegeven toestemming;
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde.

Voor de hiervoor als 3, 5, 6, 7 en 9 genummerde doeleinden beroepen wij ons op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang is in die gevallen in het volgende gelegen: het marketingdoeleinde, intern beheer en historisch- en statistisch onderzoek. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel en daarom verricht verrichten wij veel onderzoek en vindt er regelmatig klantcontact plaats.

Hierbij kan worden gedacht aan het in contact met u treden wanneer u vragen en/of klachten heeft. Ook denken wij graag met u mee en verstrekken wij per e-mail bijvoorbeeld informatie over voorstellingen, producties en andere activiteiten.

Hoe kunt u u afmelden voor de informatie e-mails?
De informatie over diensten of producten willen wij u alleen aanbieden als u daar prijs op stelt. Wij vragen dan uw toestemming. U kunt zich ook op elk moment weer afmelden, via de afmeldlink onder onze e-mails, via uw account en via een e-mail aan onze kassa: kassa@stadsschouwburgendevereeniging.nl

Welke bewaartermijn hanteren wij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.

 • Als u gedurende vijf jaar geen ticket bij ons heeft gekocht of anderszins een product of dienst van ons heeft afgenomen of onze website heeft bezocht, worden uw gegevens verwijderd.
 • Als u hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.


Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uw gegevens worden door ons verstrekt aan bespelers/impressariaten waarvan u een kaartje heeft gekocht en waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. Dat geldt in ieder geval voor onze vaste bespelers zoals Het Gelders Orkest en Nederlands Dans Theater.


Binnen het aanbod op onze website kunnen links staan naar websites van derde partijen. Gegevens worden gedeeld met derden die op onze website gebruik maken van cookies. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waar de links naar verwijzen. Zie voor meer informatie over deze derden en hun privacy statement ons Cookiestatement.

Wij verstrekken overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:
­ u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
­ de Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Doorgifte aan het buitenland
Uw persoonsgegevens worden binnen de grenzen van de EU verwerkt.

Is er sprake van profiling?
Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Wij kunnen de door u aangeleverde klantgegevens combineren om een klantprofiel op te bouwen. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden. Dit doen wij op de volgende manieren:
• Wanneer u een account aanmaakt, een ticket koopt of anderszins gegevens aanlevert, kunnen wij deze gegevens combineren. Bijv. uw leeftijd, geslacht, postcode, soort voorstelling, gekochte kaarten, bestede bedrag en de online gebruiksinformatie van uw websitebezoek.

Daarnaast kunnen wij de door u aangeleverde klantgegevens verrijken met andere gegevens. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden. Dit doen wij op de volgende manieren:
• Wij kunnen informatie uit externe bronnen toevoegen aan de gegevens zoals we die van u hebben verwerkt. Het gaat daarbij om demografische gegevens zoals wij die kunnen afnemen van derden. Dit betreft bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van bepaalde postcode, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen).

Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, bestaan verschillende opties (zie hierna: Wat zijn uw rechten?)

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben conform de eisen in de AVG passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Wat zijn uw rechten?
Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

 • Inzagerecht; u heeft het recht de door Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging verwerkte persoonsgegevens in te zien;
 • Correctie- en verwijderingsrecht: het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is;
 • Recht van bezwaar: houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd. In gevallen buiten toestemming en direct marketing, zal Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging een belangenafweging maken;
 • Recht op beperking: voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, heeft u onder omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid; het recht om bij ons opgeslagen, u betreffende gegevens in een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om verzending aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 • Intrekking van toestemming; u heeft dit recht voor zover wij van u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Onze gegevens
Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Stichting Stadsschouwburg Nijmegen Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 32h
6511 NH NIJMEGEN

E-mailadres: privacyofficer@stadsschouwburgendevereeniging.nl
Telefoonnummer: 024-3810943

Nijmegen, mei 2018

Laatste wijziging 25 oktober 2018

Cookies
We gebruiken cookies om uw bezoek aan deze website zo plezierig mogelijk te maken. We onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen.
klik hier voor meer informatie